Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

4 Juni 2024 - 09.30 - 17.00 uur

(Netwerk)samenwerking

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden vanaf het moment dat je via de site hebt aangemeld voor het betreffende event. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Regio Academie BV

Kamer van koophandel nummer 56692897
Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen die (hierna te noemen: de “deelnemer”) deelneemt aan een door Regio Academie BV georganiseerd evenement.
 2. Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor iedereen tijdens het evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene beschikt over een uitnodiging en/of geldig toegangsbewijs.
 3. Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; bijeenkomsten, congressen, (muziek)uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
 4. Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex en de locaties, waarbinnen het evenement plaatsvindt, verstaan.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van deelnemers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Overige verplichtingen van de deelnemer

Het is de deelnemer onder meer verboden:

 1. Te roken op de plaats waar het evenement wordt gehouden. Binnen het evenement zijn de landelijke regels met betrekking tot het rookverbod van kracht. Roken is alleen toegestaan in de daartoe aangewezen rookruimtes. Regio Academie BV verhaalt een eventuele boete op de overtreder.
 2. Vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 3. Alcoholhoudende dranken door te geven aan personen onder de 18 jaar.
 4. Naar het oordeel van de daartoe door Regio Academie BV aangewezen personen gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 5. Beschadigingen aan te richten aan de plaats waar het evenement plaats vindt. De deelnemer is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de plaats waar het evenement plaatsvindt.
 6. Goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen.
 7. Andere deelnemers hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te bejegenen.
 8. Zonder toestemming promotiemateriaal te verspreiden op de plaats waar het evenement plaatsvindt.
 9. Overlast te veroorzaken bij de locaties waar het evenement plaatsvindt (daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt de buren van locaties).

Artikel 3 – Rechten van Regio Academie BV

 1. Overtreding door de deelnemer van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is Regio Academie BV gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de deelnemer de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren of te verwijderen.
 2. In de situatie(s) bedoeld in de vorige zin heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs heeft voldaan en/of andere schadevergoeding.
 3. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

Artikel 4 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop Regio Academie BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Regio Academie BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de optredende artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, door de aanwezigheid van het vrije zichtbenemende personen en/of voorwerpen, door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, en/of door de toewijzing en verdeling van de staan of zit- plaatsen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigen, mededelingen en/of prijsopgaven met betrekking tot het evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.
 2. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de sprekers, workshopleiders en artiest(en), maar ook stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft Regio Academie BV het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Regio Academie BV wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Regio Academie BV uitsluitend verplicht zijn aan de deelnemer de vergoeding te restitueren die Regio Academie BV in rekening heeft gebracht.
 4. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Regio Academie BV wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden.

Artikel 5 – Annulering

 1. Indien je onverwacht verhinderd bent, kan je je altijd laten vervangen door een collega of een relatie. Het ticket is niet op naam.
 2. Annulering is mogelijk per email tot drie weken voor aanvang van het evenement.  Je ontvangt binnen 48 uur een bevestiging per e mail van de annulering. Hiervoor wordt een bedrag van € 45,- aan annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor aanvang van de bijeenkomst ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
 3. De annuleringsvoorwaarden gelden vanaf het moment dat je via de site hebt aangemeld voor het betreffende event. En dus niet pas vanaf het moment dat de bijbehorende factuur is betaald!!

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van Regio Academie BV

 1. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de deelnemer voor eigen risico, in die zin dat Regio Academie BV niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, waaronder schade uit gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Regio Academie BV.
 2. Regio Academie BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Regio Academie BV toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Regio Academie BV is verzekerd en in dat geval slechts tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed. De aansprakelijkheid van Regio Academie BV is uitgesloten (en komt dus niet voor vergoeding in aanmerking):
  • schade ten gevolge van het handelen of nalatigheid van derden, waaronder begrepen eigenaren, pachters, huurder, exploitanten van (ruimten in of gedeeltes van) de plaats en locaties waar het evenement plaatsvindt en de door deze derden ingeschakelde personen;
  • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Regio Academie BV gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels;
 3. Regio Academie BV zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de deelnemer en/of derden mocht ontstaan.
 4. Regio Academie BV is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Regio Academie BV is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van een evenement.

Artikel 7 – Voorwaarden gebruik garderobe van Regio Academie BV

 1. Regio Academie BV stelt zelf geen garderobes ter beschikking. Voor zover in de gastlocaties wel garderobes ter beschikking worden gesteld, gelden de regels van de gastlocatie. Eventuele schades zijn volledig voor verantwoordelijkheid van de betreffende gastlocatie.

Artikel 8 – Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de deelnemer en Regio Academie BV bestaat is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de overeenkomst tussen Regio Academie BV en de deelnemer of enige overeenkomst die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.